שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
32°C
Few clouds
21/09/2021 14:33
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

חוזה מכר דירה לדוגמא

נושאים מרכזיים

שתפו:

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

חוזה מכר דירה משמש אותנו לצורך מכירה או קניית דירה. חוזה למכירת דירה אינו דומה לחוזה שכירות מאחר ויש בו סעיפים רבים מאוד שמותאמים לדירה המיועדת. חוזה מכר דירה נקרא על ידי רבים בשמות שונים כדוגמת: הסכם מכר, חוזה קניית דירה, חוזה מכירת דירה. בפועל מדובר במסמך אחד שלרוב יהיה בעל עשרה סעיפים ועוד עשרות סעיפי משנה אשר מותאמות על ידי עורכי הדין כך שיגנו הן על המוכר והן על הקונה.

צריכים ייעוץ בנדל''ן?

השאירו פרטים לתיאום פגישה:

חוזה מכר דירה להורדה לדוגמה

רבים שואלים ומחפשים לראות דוגמה לחוזה מכר ולכן צירפנו חוזה להורדה. בנוסף צירפנו מטה תמליל מלא של חוזה לדוגמה (חוזה שנעשה בו שימוש לרכישת דירה על ידי בעל האתר) ואשר אינו מתאים לשימוש חופשי בשום צורה שהיא. ולמרות זאת, בהחלט ניתן לראות את מבנה החוזה ומרכיביו השונים ולהבין ממנו את המשמעות הרבה שיש לעורך דין בייצוג שלכם כאשר אתם בוחרים לרכוש או למכור נכס.

מעבר לכתיבת החוזה והתאמתו באופן אישי לצרכים שלכם, על העורך דין שמייצג אתכם לדאוג שההתנהלות כולה חוקית וכמובן גם מוגנת מפני הונאה או כל נזקה אחרת. ולכן אנו ממליצים בחום לפנות לעורך דין המתמחה במקרקעין עם עדיפות לעורך דין המתגורר בסמוך למקום הדירה החדשה כך שיוכל להכיר את אזור הנכס ולשלם כמה אלפי שקלים כדי שהעסקה שמוערכת ב1,300,000 בממוצע בישראל תצא לפועל בבטחה כנדרש.

צירפנו חוזה מכר דירה שהותאם אישית לנוחותכם:

חוזה מכר

שנערך ונחתם בראשון לציון ביום ‏00/00/0000

בין:

צד המוכר ת.ז. 000000000
מרח' רחוב הנכס 0 בעיר כלשהי
(שתיקרא להלן לשם הקיצור: "המוכר")
מצד אחד;

לבין:

צד הקונה ת.ז 000000000
אצל עו"ד שם העורך דין
מרחוב, בעיר כלשהי
(שיקראו להלן לשם הקיצור: "הקונה")
מצד שני;

הואיל והמוכר מצהיר כי הנו הבעלים בשלמות והמחזיק הבלעדי בדירת מגורים בשטח של כ-סכום XX מ"ר, הנמצאת בקומה X' בבית משותף הנמצא ברחוב כלשהו 0 בעיר מסוימת, לה צמודים: XX/XXX חלקים מהרכוש המשותף. דירת המגורים וכל הצמוד לה רשומים בלשכת רישום המקרקעין ברחובות כתת חלקה X בחלקה XXX בגוש XXXX (להלן: "הדירה ו/או הנכס ו/או הממכר");

מצ"ב לחוזה העתק נסח לשכת רישום המקרקעין המהווה חלק בלתי נפרד הימנו מסומן נספח א'.

צריכים ייעוץ בנדל''ן?

השאירו פרטים לתיאום פגישה:

והואיל והמוכר מצהיר כי על זכויותיו בדירה רשומות שתי משכנתאות לטובת בנק כלשהו בע"מ האחת בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום (להלן משכנתא בדרגה ראשונה) ומשכנתא נוספת בדרגה שנייה לטובת בנק כלשהו אחרת בע"מ אשר יתרתה לסילוק הנה כ 000,000 ₪ (להלן משכנתא בדרגה שנייה) , בהתאם לדו"ח יתרות מיום 00/00/0000 המצ"ב להסכם זה כנספח ב', אותה יפרע עפ' הוראות הסכם זה.

והואיל והמוכר מצהיר כי מלבד המשכנתאות הנ"ל, הממכר חופשי מכל חוב, שיעבוד, עיקול, משכון, משכנתא נוספת, הערת אזהרה, זיקת הנאה, זכות קדימה או זכויות צד שלישי כלשהן וכי ככל הידוע לו ולפי מיטב ידיעתו לא מתקיימים הליכים כלשהן בקשר לממכר על פי חוק תכנון ובנייה לרבות צו הריסה והוא מתחייב כי כך יישאר הממכר עד להעברת הזכויות בו ע"ש הקונה ולמעט השעבודים שירשמו אם ירשמו בגין התחייבויות הקונה ;

והואיל והמוכר מצהיר כי הוא לא העניק ולא התחייב להעניק לצד שלישי זכויות כלשהן בממכר לרבות שעבוד הנכס לפני החתימה על חוזה זה וכן כי לא ניתנה על ידו כל התחייבות לעשות עסקה אחרת בקשר לממכר למעט התחייבותו על פי חוזה זה;

והואיל והקונה בא בדברים עם המוכר במגמה לרכוש ממנו את הממכר ולקבל ממנו את כל הזכויות  בו לרבות החזקה עפ"י האמור בהסכם זה להלן;

והואיל והקונה נענה לפניית המוכר והביע את רצונו והסכמתו לקנות ממנו את הממכר ולקבל ממנו את כל הזכויות בו לרבות החזקה עפ"י האמור בהסכם זה להלן;

והואיל וברצון הצדדים להסדיר ולקבוע את מערכת היחסים שביניהם במסגרת חוזה זה והתנאים המפורטים בו;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה  בין הצדדים כדלקמן;

1. כללי:

 • 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 • 1.2 הנספחים המצורפים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 • 1.3 הכותרות בחוזה זה הנן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין ליתן להן כל נפקויות פרשניות.
 • 1.4 חוזה זה מגבש וממצה את כל ההבנות, התנאים והסיכומים בין הצדדים וכל שינוי שלו, טעון מסמך בכתב, החתום ע"י שני הצדדים.

2. הצהרות והתחייבות המוכר:
המוכר מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 • 2.1 כי הנו בעל זכות הבעלות הרשום בשלמות והמחזיק הבלעדי של הממכר כמפורט במבוא לחוזה זה, כמו כן כי מלבד שתי המשכנתאות הנ"ל הממכר חופשי מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכון, משכנתא נוספת בנוסף על שתי המשכנתאות הנ"ל, הליך משפטי או מנהלי, בניה בלתי חוקית ו/או חריגות בניה אחרות, תביעה, דרישה וזכויות צד ג' כלשהן, לרבות זכויות תביעה של צד ג' ו/או צווי הריסה ומתחייב כי כך (למעט סילוק המשכנתאות) יישאר עד להעברת הזכויות בממכר ע"ש הקונה ולמעט שעבודים שירשמו אם ירשמו בגין התחייבויות הקונה .
 • 2.2 כי אין מניעה מצידו למכור ולהעביר את כל זכויותיו בממכר על שם הקונה, אם ע"פ דין ואם ע"פ חוזה בכפוף למילוי התחייבויות הקונה ע"פ הסכם זה.
 • 2.3 כי לא ידוע לו על כל פגם ו/או מום בממכר.
 • 2.4 כי לא יבצע כל שינוי בדירה ו/או לא ישעבד את זכויותיו בדירה ו/או לא ישכיר אותה החל ממועד החתימה על חוזה זה.
 • 2.5 כי זוהי דירתו היחידה והוא זכאי לפטור ממס שבח בגין עסקת מכר נשוא חוזה זה וכי יבקש את הפטור.
 • 2.6 למסור את החזקה בממכר לקונה במועד הקבוע להלן כשהוא נקי מכל אדם, חפץ, חוב, שיעבוד, עיקול, חיוב, משכון, משכנתא או זכות צד ג' ובמצבו כפי שהוא ביום החתימה על חוזה זה למעט בלאי הנובע משימוש סביר ולמעט החפצים המנויים בסעיף ‎3.
 • 2.7 כי ככול הידוע לו כל מערכות החשמל, המזגנים, האינסטלציה, הגז, המים והביוב בממכר (להלן: "מערכות הדירה") תקינות ופועלות כראוי וכי אין רטיבות בדירה.
 • 2.8 לשלם, ולסלק כל חוב, תשלום, דמי שימוש הרובצים על הממכר עד ליום מסירת החזקה בממכר לידי הקונה .
 • 2.9 היה ויוטלו על זכויותיהם של המוכר בדירה ו/או בגינה עיקול ו/או שיעבוד, משכנתא, צו, תביעה וכל זכות אחרת לטובת צד ג' כלשהו בתקופה שבין מועד חתימת הסכם זה ועד לרישום הזכויות בדירה על שם הקונה, מתחייב המוכר בהתחייבות בלתי חוזרת להסירם ו/או לבטלם ו/או למחקם באופן אשר יאפשר את רישום זכויות הקונה בהתאם להוראות הסכם זה וזאת בתוך XX יום ממועד שנוצרו, אם נוצרו כאלו ומהמועד שנודע למוכר אודות כך. מוסכם בין הצדדים כי במצב דברים זה ועד להסדרת העניין, ככל שיתקיים, לא יהיה חייב הקונה בביצוע התחייבות נוספת כלשהי וזאת, כמובן, מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה.
 • 2.10 לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטר וכל מסמך אחר הדרושים לביצועה של עסקה זו, וכן להופיע לשם כך בפני רשם המקרקעין ובפני כל אדם ו/או גוף מוסמך אחר.
 • 2.11 המוכר מצהיר כי למיטב ידיעתו כל הבנוי בממכר הנו על פי היתר בנייה ועל פי כל דין.
 • 2.12 המוכר מצהיר כי אין צווי הריסה ו/או כל צו אחר אשר הוטל בקשר עם הדירה וכן כי לא קיימת כל עילה לבקשה למתן צווים כאמור ולא מתנהלים ביחס לדירה הליכים משפטיים ו/או מנהליים הן מול הועדה המקומית הן מול הרשות המקומית והן מול דיירים אחרים בגין חריגות בנייה ו/או בגין שימוש חורג בדירה.
 • 2.13 כי במועד החתימה על חוזה זה לא ידוע לו על כל כוונה לבצע עבודה כלשהיא ו/או שיפוץ ו/או שיפור ו/או חידוש ו/או תיקון כלשהוא מכל סוג ברכוש המשותף וכן כי הוא לא נדרש לשאת בתשלומים או חובות כלשהם לוועד הבית למעט דמי ועד הבית השוטפים.

3. הצהרות והתחייבות הקונה:
בכפוף להצהרות והתחייבויות המוכר, הקונה מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 • 3.1 הקונה מצהיר כי ראה ובדק את הממכר בעיני קונה זהיר, את מקום הימצאו, את הבניין בו הוא נמצא, את סביבתו, את דרכי הגישה אליו ואת כל הנתונים הקשורים לממכר ולהתקשרותו בהסכם זה, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי, הצמדותיו, גבולותיו הפיזיים, ופרטי רישומו של הממכר בלשכת רישום המקרקעין ומצא את כל אלה מתאימים לצרכיו מכל הבחינות.
 • 3.2 כי ברשותו כל מידע הדרוש לו אודות הממכר והזכויות בו והוא מאשר את נכונותו להתקשר בהסכם זה לאחר שנחה דעתו עליו בקשר לכל הזכויות, המגבלות, אפשרויות ניצול הממכר ו/או מימושו וההתחייבויות הנובעות מבדיקותיו כאמור ומהוראות הסכם זה בכפוף להצהרות המוכר בהסכם זה.
 • 3.3 כי ניתנה לו האפשרות לראות ולבדוק את כל האמור לעיל ללא כל הגבלה מצד המוכר .
 • 3.4 כי הנו רוכש את הממכר במצבו "AS IS" בעת חתימת ההסכם, לרבות הבלאי הנובע משימוש סביר בנכס ושאר מערכותיו וכי בדק את הממכר ומצבו במועד זה הוא לשביעות רצונו המלאה, ולפיכך הנו מוותר מכוח חתימתו על הסכם זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו ו/או שתעמוד לרשותו בעתיד כלפי המוכר בקשר למצבה הפיזי של הדירה ו/או בנוגע לקיום פגם, ליקוי או אי התאמה למעט מומים נסתרים שקיומם היה ידוע למוכר לפני חתימת הסכם זה אך לא הובאו על ידו לידיעת הקונה.
 • 3.5 כי יש בידיו מלוא האמצעים לקיים התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 • 3.6 לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטר וכל מסמך אחר הדרושים לביצועה של עסקה זו וכן להופיע לשם כך בפני רשם המקרקעין ובפני כל אדם ו/או גוף מוסמך אחר.

4. המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מהמוכר את הממכר בהתאם לתנאים שבחוזה זה, והכוללים את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.

5. התמורה:
תמורת הממכר וכל התחייבויות המוכר בחוזה זה, ישלם הקונה למוכר בשקלים סך של 0,000,000 ₪ (סכום הכסף במילים ₪ ) במועדים הבאים שהנם מאושיות החוזה:

 • 5.1 סך של 000,000 ₪ (סכום במילים ₪) ישלם הקונה למוכר במעמד החתימה על חוזה זה. תשלום זה יתבצע באמצעות המחאה בנקאית לפקודת המוכר (להלן "התשלום הראשון"). מיד לאחר חתימת הסכם זה ומסירת ההמחאה על התשלום הראשון לב"כ המוכר, יהיה הקונה רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתו בלשכת רישום המקרקעין. ההמחאה תימסר לידי ב"כ המוכר עו"ד נאמן המוכר בנאמנות (להלן: "הנאמן") והצדדים מורים בזאת לנאמן בהוראה בלתי חוזרת להעביר את ההמחאה למוכר רק לאחר חלוף X ימי עסקים או רישום הע"א לטובת הקונה, על פי המוקדם. על אף האמור לעיל באם תהיה מניעה לרשום הערת אזהרה יודיע ב"כ הקונה לב"כ המוכר אשר לא יעביר את התשלום למוכר. המוכר מתחייב להסיר את המניעה במידה ותהייה תוך X ימים.
 • 5.2 בתוך XX ימים ממועד חתימת ההסכם יציג המוכר לקונה מכתב כוונות עדכני מהבנק לפיו עם תשלום סך שלא יעלה על 000,000 ₪ תוסר המשכנתא בדרגה שניה מעל הממכר (להלן: "מכתב הכוונות").
 • 5.3 סך של 000,000 ₪ (סכום במילים ₪) ישלם הקונה למוכר תוך X ימים ממועד קבלת מכתב הכוונות, ובכל מקרה לא לפני XX ימים ממועד חתימת הסכם זה (להלן: "התשלום השני").
 • 5.4 התשלום השני ישולם באופן הבא: (1) הסך הרשום במכתב הכוונות ישולם ישירות לחשבון המשכנתא של המוכר כקבוע במכתב הכוונות ובכפוף לקבלת אישור מבנק כלשהו בע"מ על סילוק המשכנתא בדרגה ראשונה (2) היתרה תשולם בהמחאה בנקאית לידי המוכר.
 • 5.5 תוך XX ימים ממועד ביצוע התשלום השני ימציא המוכר נסח טאבו נקי לפיו הוסרה המשכנתא בדרגה שניה מעל הנכס ולא קיימת כל הערה על הממכר למעט הע"א לטובת הקונה.
 • 5.6 יתרת סכום התמורה סך של 000,000 ₪ (הסכום במילים ₪ ) ישולם למוכר עד ולא יאוחר מתאריך מסירת החזקה, בהמחאה בנקאית כנגד מסירת החזקה בדירה לקונה והמצאת כל האישורים המפורטים להלן הדרושים לצורך העברת הזכויות ע"ש הקונה ( להלן: "יתרת התמורה" ו-"האישורים" ):
  1. אישור על תשלום או פטור ממס שבח, המופנים לרשם המקרקעין והנדרשים להעברת הזכויות בממכר ורישומן על שם הקונה בפנקסי המקרקעין.
  2. אישור מאת הרשות המקומית המופנה לרשם המקרקעין והמאשר כי לא קיימים חובות כלשהם וכי אין לרשות כל התנגדות להעברת הזכויות מהמוכר לקונה.
  3. אישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה המופנה לרשם המקרקעין והמאשר כי לא קיימים חובות כלשהם לרבות חוב בגין היטל השבחה. וכי אין כל התנגדות ו/או מניעה כלשהיא להעברת הזכויות מהמוכר לקונה.
  4. X שטרי מכר חתומים על ידי המוכר ומאומתים ע"י ב"כ.
  5. בקשה לרישום מקרקעין.
  6. ייפוי כח מהמוכר לטובת ב"כ הקונה.
  7. השבת ייפוי הכוח של הקונה לביטול הערת האזהרה ו/או המשכון.
  8. אישור ועד הבית על היעדר חובות.
 • 5.7 והיה ובמועד הקבוע לתשלום יתרת התמורה ומסירת החזקה בממכר לקונה לא יהיו בידי המוכר כל האישורים המפורטים לעיל אזי מלוא יתרת התמורה תופקד בנאמנות בידי הנאמן אשר יעביר בתורו למוכר רק לאחר המצאת כל האישורים לידי ב"כ הקונה.
 • 5.8 המוכר מתחייב לשלם כל חוב החל עליו על פי הסכם זה ושיידרש על ידי הרשויות והדרוש לשם קבלת כל אישור הנדרש להעברת הזכויות ע"ש הקונה .
 • 5.9 המוכר נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לנאמן לשלם כל חוב ו/או היטל ו/או אגרה ו/או מס החלים על הממכר ושתשלומם חל עליו מתוך כספי הנאמנות וזאת לשם קבלת האישורים הדרושים להעברת הזכויות ע"ש הקונה. ככל שהסכומים שבנאמנות לא יספיקו לצורך קבלת מלוא האישורים להעברת הזכויות על שם הקונה, מתחייב המוכר להשלים ללא דיחוי ומייד עם היוודע לו דבר החוב ו/או על פי דרישה מבא כוחו ו/או מבא כוח הקונה, את מלוא הסכום החסר מכספו וללא חיוב נוסף שיחול על הקונה מעבר לתמורה המוסכמת בהסכם זה.
 • 5.10 הפיקדון יושקע על פי הוראות המוכר בהשקעה שיקלית סולידית ובהיעדר הוראות בפק"מ שבועי מתחדש.
 • 5.11 כל התשלומים ישולמו בהמחאות בנקאיות או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המוכר.

6. מסירת החזקה:

 • 6.1 מועד מסירת החזקה בממכר לידי הקונה יהיה לא יאוחר מיום 00.0000 בכפוף לתשלום מלוא התמורה ע"י הקונה כאמור בסעיף ‎5. מוסכם כי תשלום לידי הנאמן כמוהו כתשלום לכל דבר ועניין על פי הוראות התשלום המופיעות בהסכם זה.
 • 6.2 המוכר מתחייב למסור את החזקה בממכר לידי הקונה כשמערכות הדירה פועלות והבית ללא רטיבות ובמצב בו ראה אותו הקונה בסמוך לחתימה על חוזה זה למעט בלאי סביר.
 • 6.3 בדירה יושארו ללא תמורה כספית ,רשימת מוצרים קבועים שאין המוכרים לוקחים עימם .. במצבם בעת המסירה, המוכר מצהיר כי בעת חתימת ההסכם הם תקינים וכי יעשה בהם שימוש סביר וזהיר עד למועד המסירה.
 • 6.4 במעמד מסירת החזקה בממכר לקונה יבצעו הצדדים קריאת מונה החשמל, המים והגז והחלפת שמות בחברת חשמל, בחברת הגז, ברשות המקומית ובחברת המים העירונית שם החברה –  משם המוכר על שם הקונה, הפיקדונות יחולו על המוכר.

7. הרשאות:

 • 7.1 בעת חתימת חוזה זה יחתום המוכר על ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו יסמיך את ב"כ המוכר ו/או ב"כ הקונה לעשות בשמו ובמקומו כל הנדרש לשם ביצוען המלא של התחייבויותיו לפי חוזה זה.
  ייפוי כוח זה יישאר בנאמנות אצל ב"כ המוכר ויימסר לב"כ הקונה עם שאר האישורים הנדרשים להעברת הזכויות בממכר על שם הקונה בכפוף לתשלום מלוא התמורה על ידי הקונה למוכר ו/או לנאמן.
 • 7.2 בעת החתימה על חוזה זה יחתום הקונה:
  • על ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו יסמיך את ב"כ הקונה לעשות בשמו ובמקומו כל הנדרש לשם ביצוען המלא של  התחייבויותיו לפי חוזה זה.
  • על ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו יסמיך את ב"כ המוכר לבטל את הערת האזהרה הרשומה על שמו בלשכת רישום המקרקעין באם ההסכם יופר יסודית ע"י הקונה ו/או יבוטל ע"י שני הצדדים.
   ב"כ המוכר לא יעשה שימוש בייפוי הכוח בטרם חלפו XX ימים מהמועד בו נשלחה התראה בכתב לב"כ הקונה  על ההפרה והיא לא תוקנה וכן ניתנה הודעה בכתב לב"כ הקונה על כוונת ב"כ המוכר לעשות שימוש בייפוי הכוח למחיקת הע"א.
   כמו כן לא יעשה שימוש בייפוי הכוח לביטול הערת האזהרה אלא אם מלוא סכום התמורה הופקד בידי הנאמן בצרוף כתב הוראות בלתי חוזר להעביר את מלוא התמורה לידי הקונה מיד לאחר מחיקת הערת האזהרה בניכוי הסכום הדרוש למחיקת המשכנתאות שנרשמו לבנקים מטעם הקונה ובניכוי פיצוי מוסכם, ככל והמוכר זכאי לו.
   ייפוי כוח זה יימסר לב"כ המוכר במעמד החתימה על חוזה זה, ויוחזר לב"כ הקונה  לאחר תשלום מלוא התמורה על ידי הקונה.
 • 7.3 אין בחתימת הצדדים על ייפויי הכוח כדי לשחררם מהופעה בפני הרשויות השונות, כפי שיידרש לצורך מילוי התחייבויותיהם על פי הסכם זה
 • 7.4 ב"כ המוכר- עו"ד המוכר, ב"כ הקונה – עו"ד הקונה ו/או עו"ד נוסף במשרד ו/או עו"ד נוסף במשרד ו/או עו"ד נוסף במשרד (אם יש).

8. תשלומים ומיסים:

 • המוכר מתחייב לשאת ולשלם על חשבונו את כל התשלומים המפורטים להלן: 
  1. חשמל, מים, ארנונה, וועד בית וגז עד למועד מסירת החזקה.
  2. מס שבח אם יחול.
  3. היטל השבחה אם יחול בגין כל תכנית בנין עיר שנכנסה לתוקף עד ליום החתימה על חוזה זה.
 • הקונה מתחייב לשאת ולשלם על חשבונו את כל התשלומים המפורטים להלן:
  1. כל התשלומים והאגרות הקשורים ברישום /קבלת משכנתא לטובת הקונה לרבות הערות אזהרה, רישום משכון וכן האגרות הכרוכות בהעברת הממכר לשם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.
  2. מס רכישה כפי שיקבע על ידי רשויות המס ובמועד הקבוע בחוק.
  3. היטל השבחה בגין תכנית בנין עיר שנכנסה וקיבלה תוקף מיום חתימה על חוזה זה ואילך.
  4. הקונה ישלם למוכר את דמי הפיקדון עבור ציוד הגז כפי שתקבע חברת הגז.
  5. תשלומים לוועד הבית בגין שיפוצים, שיפורים והשקעות בבית המשותף אשר אינם תשלומים שוטפים שיוטלו לאחר מסירת החזקה בנכס יחולו וישולמו ע"י הקונה. המוכר מצהיר כי לא ידוע לו על כוונה לערוך שיפוץ ו/או תיקון ברכוש המשותף שבבית בטווח הקצר ו/או הארוך. תשלומים שוטפים לוועד הבית עד יום מסירת החזקה בדירה ישולמו ע"י המוכרים. המוכרים מצידם מתחייבים להזמין את הקונה לכל ישיבת וועד בית שתהא בעניין הוצאות כאמור וליתן לו את זכותו להצביע בישיבת הוועד בעניין ההוצאות האמורות.

9. משכנתא:

 • 9.1 ככל שהקונה יבחר לממן את רכישת הממכר באמצעות הלוואה המובטחת באמצעות משכנתא, המוכר יחתום תוך X ימים מיום שהתבקש לכך על המסמכים הנהוגים והדרושים ככל שיידרש לשם רישום הערות אזהרה לטובת בנקים ו/או גופים הנותנים לקונה הלוואות לשם מימון רכישת הממכר ו/או גרירת משכנתא, ובלבד שאלו יהיו בנוסח המקובל בבנקים בעסקאות מסוג זה (להלן – "מסמכי הבנק") וכן בכפוף לקיום כל התנאים הבאים:
  1. כל תשלום בגין ההלוואה יימסר אך ורק לידי המוכר כך שכל המחאה תוצא ע"ש המוכר בלבד ו/או סכום ההלוואה יועבר ישירות לחשבונו של המוכר ו/או לנאמן והכל על פי האמור בחוזה המכר.
  2. לא יחול על המוכר כל חיוב נוסף למעט הסכמתו לרישום ההתחייבות לרישום המשכנתא על ידי הקונה.
  3. מסמכי הבנק לא יטילו על המוכר חיובים, מעבר לחיובים המוטלים עליו באופן מפורש, על פי הוראות הסכם זה.
  4. לא יהא במסמכי הבנק כדי לעשות את המוכר לחייב ו/או לערב לחיובי הקונה כלפי הבנק ולא יחולו על המוכר כל עלות ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו בקשר עם קבלת ההלוואה מהבנק ו/או רישום הערת האזהרה.
  5. המוכר יהיה רשאי להעיר הערות למסמכי הבנק ובלבד, שההערות תהיינה סבירות וענייניות בנסיבות העניין וכמקובל בעסקאות מסוג זה. מובהר ומודגש בזה, כי לא תחול על ב"כ המוכר כל אחריות ו/או חובה, מכל מין וסוג, לחתום לטובת בנק הקונה על התחייבות אישית שלו, ככל שתידרש, בקשר עם העברת הזכויות בדירה משם המוכר לשם הקונה ורישומה של משכנתא לטובת בנק הקונה על זכויות הקונה בדירה .
 • 9.2 כמו כן מוסכם כי והיה והקונה ירצה לגרור משכנתא ממקרקעין אחרים הוא יוכל לעשות זאת בכפוף לכך שטרם הגרירה שילם כבר למוכר את התשלום הראשון שלא מכספי הלוואה אחרת שבעטייה נרשמה התחייבות לרישום משכנתא לטובת נותן ההלוואה.
 • 9.3 כן מתחייב המוכר לבצע כל פעולה שתידרש בקשר לכך מטעמו כבעלים וכמוכר לרבות שיתוף פעולה בהליכים הנדרשים להסרת המשכנתא שלו על מנת לאפשר לקונה קבלת הלוואות ו/או גרירת משכנתא לצורך מימון רכישת הממכר בהתאם לחוזה זה, חובתו של המוכר להסרת המשכנתא של המוכר הנה בכפוף לביצוע בפועל של התשלום המופיע בסעיף 5(‎א) ו- 5(‎ג) לעיל.
 • 9.4 המוכר מתחייב לאפשר לשמאי מטעם הבנק לערוך ביקור בממכר.
 • 9.5 ככל שידרשו לשמאי מסמכים ו/או תכניות המצויים בתיק הממכר בעירייה הדבר יעשה על ידי הקונה. המוכר יאפשר לקונה להעתיקם מתיק הבניין וזאת במתן ייפוי כוח לקונה לעשות כן.

10. העברת זכויות ורישומן:

המוכר מתחייב תוך XX חודשים ממועד החתימה על חוזה זה  לאפשר רישום והעברת  כל זכויותיו בדירה על שם הקונה כשזכויותיו בדירה חופשיות מכל שיעבוד.

11. שונות:

 • 11.1 על חוזה זה חלים חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973-, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970-, וחוק המכר תשכ"ח-1968.
 • 11.2 המפר חוזה זה או תנאי מתנאיו ישלם לצד האחר כל נזק ישיר או עקיף שייגרם בגין ההפרה.
 • 11.3 מוסכם על הצדדים כי פיגור בתשלום שלא יעלה על XX ימים לא יהווה הפרה של החוזה ולא יזכה את המוכר בפיצוי כל שהוא. פיגור בתשלום שיעלה על XX ימים יזכה את המוכר בפיצוי בסך 000 ₪ לכל יום איחור החל מהיום האחד עשר.
 • 11.4 מוסכם על הצדדים כי איחור במסירת החזקה לקונה שלא יעלה על  XX ימים לא יהווה הפרה של החוזה ולא יזכה את הקונה בפיצוי כל שהוא . איחור במסירת החזקה מעל XX ימים יזכה את הקונה בפיצוי בסך 000 ₪  לכל יום פיגור החל מהיום האחד עשר.
 • 11.5 פיגור בתשלום או בפינוי הדירה שיעלה על XX ימים יהווה הפרה יסודית של החוזה והנפגע יהיה רשאי לתבוע כל סעד העומד לו בדין ו/או על פי חוזה זה לרבות פיצויים מוסכמים כאמור להלן בחוזה זה.
 • 11.6 על אף האמור לעיל מוסכם במפורש בין הצדדים, כי ימי שביתה בלשכת רישום המקרקעין ו/או במשרדי מיסוי מקרקעין ו/או ממ"י ו/או בנקים שמהן לוקח הקונה משכנתא ו/או סניף בנק בו הנו מנהל את חשבונו ו/או משרדי הרשות המקומית ו/או מלחמה שבעטיה יבצר מאחד הצדדים לקיים את חיוביו על פי חוזה זה, ידחו חיובי הצדדים באופן הדדי, למשך תקופת המניעה מבלי שהדבר יחשב הפרת החוזה, ואותם ימים של הפסקת הפעילות לא יבואו במניין הימים לעניין הפרת החוזה אם הביצוע נקבע לימי המניעה או מושפע מימים אלו, יידחה מועד הביצוע בפרק זמן של XX ימים מתום המניעה באותו גוף לפי העניין .
 • 11.7 הצדדים רואים כתנאים עיקריים שהפרתם מהווה הפרה יסודית את ההוראות שבסעיפים ‎2, ‎3, ,‎5, ‎6, ‎7, ‎8, ‎9, 10  ו-11 , וכן את הצהרות הצדדים במבוא לחוזה.
 • 11.8 הופר החוזה הפרה יסודית – יהא המפר חייב לצד האחר פיצוי מוסכם וקבוע מראש ללא צורך בהוכחת נזק כל שהוא שהצדדים רואים בו כראוי בסך השווה ל- 00% מסכום התמורה הנקוב בחוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו על פי כל דין.
 • 11.9 תשלום פיצוי או דמי נזק כקבוע לעיל היינו בנוסף ומבלי לפגוע בכל סעד אחר שהצדדים זכאים לו, הן עפ"י חוזה זה והן עפ"י כל דין.
 • 11.10 בכל מקרה שהצדדים לא ישתמשו בזכויותיהם כנובע מחוזה זה לא ייחשב הדבר לוויתור, להסכמה או להודאה ויכולים הם להשתמש בזכויותיהם בכל עת שירצו, בכפוף להוראות כל דין.
 • 11.11 סכומים שהצדדים יהיו חבים זה לזה ו/או על פי חוזה זה יהיו ניתנים לקיזוז.
 • 11.12 כל צד ישלם את שכר טרחה לעורך דינו.
 • 11.13 כל וויתור ו/או שינוי ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים בידיעת ובהסכמת באי כוחם.
 • 11.14 כל הודעה הנדרשת בחוק או בחוזה זה, תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען XX שעות מעת מסירתה בבית הדואר בדואר רשום.
 • 11.15 כתובות הצדדים לצורך חוזה כמופיע במבוא לחוזה.

הצדדים לחוזה מצהירים כי קראו והבנו את כל האמור בחוזה זה לרבות משמעויותיו הכלכליות והמשפטיות וכי בחתימתם  הנם מתחייבים  לקיים את כל האמור בו והנם מוותרים על כל טענת אי הבנה, חוסר ידיעה, כורח, אונס או כפייה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חתימת הקונה:___________________ חתימת המוכר:_____________________

צריכים ייעוץ בנדל''ן?

השאירו פרטים לתיאום פגישה:

אהבתם?

שתפו למי שחשוב לכם

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב pinterest

חדשות Unadlan