חוזה מכר דירה משמש אותנו לצורך מכירה או קניית דירה. חוזה למכירת דירה אינו דומה לחוזה שכירות מאחר ויש בו סעיפים רבים מאוד שמותאמים לדירה המיועדת. חוזה מכר דירה נקרא על ידי רבים בשמות שונים כדוגמת: הסכם מכר, חוזה קניית דירה, חוזה מכירת דירה. בפועל מדובר במסמך אחד שלרוב יהיה בעל עשרה סעיפים ועוד עשרות סעיפי משנה אשר מותאמות על ידי עורכי הדין כך שיגנו הן על המוכר והן על הקונה.

חוזה מכר דירה להורדה לדוגמה

רבים שואלים ומחפשים לראות דוגמה לחוזה מכר ולכן צירפנו חוזה להורדה. בנוסף צירפנו מטה תמליל מלא של חוזה לדוגמה (חוזה שנעשה בו שימוש לרכישת דירה על ידי בעל האתר) ואשר אינו מתאים לשימוש חופשי בשום צורה שהיא. ולמרות זאת, בהחלט ניתן לראות את מבנה החוזה ומרכיביו השונים ולהבין ממנו את המשמעות הרבה שיש לעורך דין בייצוג שלכם כאשר אתם בוחרים לרכוש או למכור נכס.

מעבר לכתיבת החוזה והתאמתו באופן אישי לצרכים שלכם, על העורך דין שמייצג אתכם לדאוג שההתנהלות כולה חוקית וכמובן גם מוגנת מפני הונאה או כל נזקה אחרת. ולכן אנו ממליצים בחום לפנות לעורך דין המתמחה במקרקעין עם עדיפות לעורך דין המתגורר בסמוך למקום הדירה החדשה כך שיוכל להכיר את אזור הנכס ולשלם כמה אלפי שקלים כדי שהעסקה שמוערכת ב1,300,000 בממוצע בישראל תצא לפועל בבטחה כנדרש.

צירפנו חוזה מכר דירה שהותאם אישית לנוחותכם:

חוזה מכר

שנערך ונחתם בראשון לציון ביום ‏00/00/0000

בין:

צד המוכר ת.ז. 000000000
מרח' רחוב הנכס 0 בעיר כלשהי
(שתיקרא להלן לשם הקיצור: "המוכר")
מצד אחד;

לבין:

צד הקונה ת.ז 000000000
אצל עו"ד שם העורך דין
מרחוב, בעיר כלשהי
(שיקראו להלן לשם הקיצור: "הקונה")
מצד שני;

הואיל והמוכר מצהיר כי הנו הבעלים בשלמות והמחזיק הבלעדי בדירת מגורים בשטח של כ-סכום XX מ"ר, הנמצאת בקומה X' בבית משותף הנמצא ברחוב כלשהו 0 בעיר מסוימת, לה צמודים: XX/XXX חלקים מהרכוש המשותף. דירת המגורים וכל הצמוד לה רשומים בלשכת רישום המקרקעין ברחובות כתת חלקה X בחלקה XXX בגוש XXXX (להלן: "הדירה ו/או הנכס ו/או הממכר");

מצ"ב לחוזה העתק נסח לשכת רישום המקרקעין המהווה חלק בלתי נפרד הימנו מסומן נספח א'.

והואיל והמוכר מצהיר כי על זכויותיו בדירה רשומות שתי משכנתאות לטובת בנק כלשהו בע"מ האחת בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום (להלן משכנתא בדרגה ראשונה) ומשכנתא נוספת בדרגה שנייה לטובת בנק כלשהו אחרת בע"מ אשר יתרתה לסילוק הנה כ 000,000 ₪ (להלן משכנתא בדרגה שנייה) , בהתאם לדו"ח יתרות מיום 00/00/0000 המצ"ב להסכם זה כנספח ב', אותה יפרע עפ' הוראות הסכם זה.

והואיל והמוכר מצהיר כי מלבד המשכנתאות הנ"ל, הממכר חופשי מכל חוב, שיעבוד, עיקול, משכון, משכנתא נוספת, הערת אזהרה, זיקת הנאה, זכות קדימה או זכויות צד שלישי כלשהן וכי ככל הידוע לו ולפי מיטב ידיעתו לא מתקיימים הליכים כלשהן בקשר לממכר על פי חוק תכנון ובנייה לרבות צו הריסה והוא מתחייב כי כך יישאר הממכר עד להעברת הזכויות בו ע"ש הקונה ולמעט השעבודים שירשמו אם ירשמו בגין התחייבויות הקונה ;

והואיל והמוכר מצהיר כי הוא לא העניק ולא התחייב להעניק לצד שלישי זכויות כלשהן בממכר לרבות שעבוד הנכס לפני החתימה על חוזה זה וכן כי לא ניתנה על ידו כל התחייבות לעשות עסקה אחרת בקשר לממכר למעט התחייבותו על פי חוזה זה;

והואיל והקונה בא בדברים עם המוכר במגמה לרכוש ממנו את הממכר ולקבל ממנו את כל הזכויות  בו לרבות החזקה עפ"י האמור בהסכם זה להלן;

והואיל והקונה נענה לפניית המוכר והביע את רצונו והסכמתו לקנות ממנו את הממכר ולקבל ממנו את כל הזכויות בו לרבות החזקה עפ"י האמור בהסכם זה להלן;

והואיל וברצון הצדדים להסדיר ולקבוע את מערכת היחסים שביניהם במסגרת חוזה זה והתנאים המפורטים בו;

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה  בין הצדדים כדלקמן;

1. כללי:

2. הצהרות והתחייבות המוכר:
המוכר מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

3. הצהרות והתחייבות הקונה:
בכפוף להצהרות והתחייבויות המוכר, הקונה מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

4. המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מהמוכר את הממכר בהתאם לתנאים שבחוזה זה, והכוללים את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים.

5. התמורה:
תמורת הממכר וכל התחייבויות המוכר בחוזה זה, ישלם הקונה למוכר בשקלים סך של 0,000,000 ₪ (סכום הכסף במילים ₪ ) במועדים הבאים שהנם מאושיות החוזה:

6. מסירת החזקה:

7. הרשאות:

8. תשלומים ומיסים:

9. משכנתא:

10. העברת זכויות ורישומן:

המוכר מתחייב תוך XX חודשים ממועד החתימה על חוזה זה  לאפשר רישום והעברת  כל זכויותיו בדירה על שם הקונה כשזכויותיו בדירה חופשיות מכל שיעבוד.

11. שונות:

הצדדים לחוזה מצהירים כי קראו והבנו את כל האמור בחוזה זה לרבות משמעויותיו הכלכליות והמשפטיות וכי בחתימתם  הנם מתחייבים  לקיים את כל האמור בו והנם מוותרים על כל טענת אי הבנה, חוסר ידיעה, כורח, אונס או כפייה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חתימת הקונה:___________________ חתימת המוכר:_____________________